Ubezpieczenia na ?ycie

Polisy na ?ycie nie kupujesz dla siebie tylko dla tych, których kochasz, za których jeste? odpowiedzialny. ?rodki uzyskane z ubezpieczenia mog? da? im czas na znalezienie si? po stracie najbli?szej osoby. Ubezpieczenie na ?ycie to nie jest papier, tylko akt dojrza?o?ci i odpowiedzialno?ci. Korzy?ci wynikaj?ce z takiej polisy to:

 • zabezpieczenie finansowe dla Twoich bliskich

 • ochrona dla Ciebie na wypadek nieszcz??liwego wypadku, niezdolno?ci do pracy albo powa?nego zachorowania.

 • dodatkowy kapita? na emerytur?

 • oszcz?dno?ci na lepszy start Twoich dzieci w doros?e ?ycie

 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

 

UBEZPIECZENIA NA ?YCIE:

Nieoczekiwany pobyt w szpitalu? Narodziny dziecka? ?mier? bliskiej osoby?... Ju? dzi? pomy?l o ubezpieczeniu, które w razie wyst?pienia nieprzewidzianych zdarze? zapewni Tobie i Twoim najbli?szym poczucie bezpiecze?stwa.

Posiadamy w ofercie nowoczesne i tanie ubezpieczenia ochronne, którego zakres dostosujmy do Twoich potrzeb.

Coraz powszechniejszym staje si? ubezpieczanie samochodów, mieszka?, czy te? wyjazdów zagranicznych, natomiast cz?sto ludzie zapominaj? o ubezpieczeniu na ?ycie i zdrowie. Tymczasem ubezpieczenia na ?ycie stanowi? wa?ne zabezpieczenie finansowe od ró?nych zdarze? losowych dla ka?dego cz?owieka. W dzisiejszych czasach s? one niezb?dne, nie tylko dla osób bior?cych kredyty, od których banki wymagaj? dodatkowego zabezpieczenia w postaci polisy na ?ycie, czy te? jedynych ?ywicieli rodziny, ale tak?e dla wszystkich ?wiadomych osób, które zdaj? sobie spraw?, jak wa?ne jest posiadanie takiej polisy. Bowiem w razie ?mierci, b?d? nag?ych k?opotów ze zdrowiem nie trzeba wówczas zastanawia? si? sk?d wzi?? pieni?dze na pokrycie kosztów.

Ubezpiecz si? jak najszybciej, aby jak najlepiej chroni? siebie i swoich bliskich!

Wybierz jeden w oferowanych przez nas wariantów ubezpieczenia:

 

ALTIMA

Krótkoterminowe ubezpieczenie na ?ycie przeznaczone dla osób aktywnych i cz?sto podró?uj?cych

Ju? przy rocznej sk?adce 120z? kwota ?wiadczenia z ubezpieczenia wynosi 101 000z?.

Zawarcie mowy nie wymaga przedstawiania za?wiadcze? o stanie zdrowia. Polisa zawierana jest na rok i w zale?no?ci od Ciebie mo?e by? przed?u?ana na kolejne lata.

 

GENERALI CENTRUM MAX

To polisa o charakterze ubezpieczenia grupowego, która ma na celu ochron? ?ycia i zdrowia ubezpieczonego. Szeroki zakres ubezpieczenia i niska sk?adka miesi?czna podnosz? atrakcyjno?? i konkurencyjno?? tego produktu. Poni?ej przedstawiamy dost?pne warianty.

 

ASPIRA

Aspira to optymalne ubezpieczenie ochronne, zapewniaj?ce wysoki poziom bezpiecze?stwa przy niskiej sk?adce. Dzi?ki gwarancji uregulowania zobowi?za? finansowych ubezpieczonego, pozwalana zachowanie stabilno?ci finansowej w razie nieszcz??liwego zdarzenia. Zakres ubezpieczenia mo?na rozszerzy? dzi?ki licznym opcjom dodatkowym,min:

 • z?amania ko?ci wskutek wypadku,

 • powa?ne zachorowania,

 • przej?cie op?acania sk?adek przez Ubezpieczyciela na wypadek ca?kowitej niezdolno?ci do pracy,

 • ?mier? wskutek nieszcz??liwego wypadku,

 • ?mier? wskutek wypadku w ruchu l?dowym wodnym lub powietrznym,

 • leczenie szpitalne.

 • trwa?e inwalidztwo lub trwa?a niezdolno?? do pracy wskutek wypadku,

Nie pozwól, aby bliscy sp?acali Twoje kredyty lub pozostali bez ?rodków do ?ycia! We? sprawy w swoje r?ce za lekk? dla portfela kwot? - ju? od 30 z? miesi?cznie.

 

MACIF

Acti ochrona to idealne rozwi?zanie dla osób pragn?cych zabezpieczy? sp?at? swojego kredytu.

W dzisiejszych czasach coraz cz??ciej korzystamy z ofert kredytowych, które pozwol? nam spe?ni? nasze marzenia i plany.Zbyt rzadko jednak zastanawiamy si?, jak w przypadku powa?nej choroby, wypadku lub naszej ?mierci, poradz? sobie nasi najbli?si, zmuszeni do sp?aty zaci?gni?tych przez nas zobowi?za?. Musimy pami?ta?, hipoteka stanowi zabezpieczenie dla banku. Natomiast jedynie ubezpieczenie zaci?gni?tego zobowi?zania pozwala uchroni? rodzin? przed trudno?ciami zwi?zanymi ze sp?at? kredytu w tych dramatycznych okoliczno?ciach.

Ubezpieczenie na ?ycie Acti OCHRONA w sposób skuteczny i tani pozwala unikn?? takiej sytuacji, gwarantuj?c sp?at? zad?u?enia wobec banku w przypadku ?mierci lub trwa?ego i ca?kowitego inwalidztwa Ubezpieczonego , z ka?dej przyczyny.

Copyright 2013 Gajecki Ubezpieczenia
Polub nas na Facebook!