Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC komunikacyjne - "OC w ka?dej firmie jest takie samo - tylko ceny s? ró?ne". Zanim ubezpieczysz swój pojazd w innym biurze, sprawd? nasz? ofert?. Pomo?emy Tobie wybra?  wariant w zale?no?ci od Twojego wieku, ilo?ci zni?ek, miejsca zamieszkania, zawodu  i tym podobnych czynników, spo?ród kilkunastu Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie AC (autocasco) - "Pewne autocasco". Pomo?emy Ci dokona? dobrego wyboru wariantu. Ubezpieczenie AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu od szkód powsta?ych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia i kradzie?y. Bardzo wa?ny jest zakres tego ubezpieczenia m.in. wykupienie udzia?ów w?asnych, wykupienie amortyzacji, likwidacja szkody w serwisie czy warsztacie, odpowiednia suma ubezpieczenia czy zakres terytorialny.

Ubezpieczenie szyb pojazdu - Wybita lub p?kni?ta szyba samochodowa to cz?sto spotykany problem dotykaj?cy kierowców. Z pozoru drobna szkoda mo?e przysporzy? sporo k?opotów, a jej naprawa poch?on?? wiele cennego czasu. Warto ubezpieczy? si? od skutków takich zdarze?, kupuj?c ubezpieczenie  szyb. Dzi?ki takiemu ubezpieczeniu mo?na unikn?? niepotrzebnych zmartwie? i utraty zni?ki w AC. Ubezpieczenie szyb to propozycja dla posiadaczy samochodów osobowych, samochodów ci??arowych i autobusów. Ubezpieczenie kosztuje od 3% do 4% warto?ci szyb pojazdu i obejmuje wszystkie szyby w poje?dzie.

Ubezpieczenie NNW - Ubezpieczenie Nast?pstw Nieszcz??liwych Wypadków (NNW) - Cz?sto zwane tak?e "Autocaskiem Osobowym", ubezpieczamy si? od skutków nieszcz??liwych wypadków, a zatem obejmuje ono ka?de nag?e, niezale?nie od woli zdarzenie powoduj?ce w konsekwencji trwa?y uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenie Assistance - Ubezpieczenie Assistance oferowane jest posiadaczom: samochodów osobowych, osobowo-ci??arowych, kempingowych, ci??arowych o ?adowno?ci do 2 ton. Ubezpieczenie Assistance gwarantuje szerok? ochron? ubezpieczeniow? kierowcy i pasa?erom pojazdu w czasie ich podró?y na terytorium Polski lub ca?ej Europy (w zale?no?ci od wybranego wariantu ubezpieczenia) w zakresie  holowania, pomocy technicznej, informacyjnej, administracyjnej, finansowej, prawnej i medycznej - nie tylko w razie wypadku drogowego, ale tak?e w razie awarii samochodu, utraty (kradzie?y) pojazdu, w przypadku jego unieruchomienia, nieszcz??liwego wypadku, a nawet nag?ego zachorowania kierowcy lub pasa?era.

Copyright 2013 Gajecki Ubezpieczenia
Polub nas na Facebook!