Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw adresowane jest przede wszystkim do firm, których warto?? maj?tku nie przekracza 10 mln z?otych. Ka?da firma znajdzie u nas pakiet ubezpiecze?, którego przedmiotem ubezpieczenia mog? by?:

 • ?rodki trwa?e,
 • ?rodki obrotowe,
 • rzeczy ruchome przyj?te do sprzeda?y lub w celu wykonania us?ugi,
 • nak?ady inwestycyjne,
 • mienie pracownicze,
 • warto?ci pieni??ne.

Powy?ej wymienione mienie mo?e by? obj?te ochron? w nast?puj?cym zakresie:

 • ogie? i inne zdarzenia losowe,
 • kradzie? z w?amaniem i rabunek,
 • dewastacja,
 • ubezpieczenie szyb,
 • katastrofa budowlana,
 • oraz Odpowiedzialno?? Cywilna z tytu?u wykonywanej dzia?alno?ci gospodarczej oraz OC przewo?nika w ruchu krajowym i mi?dzynarodowym.

Posiadaczom pakietu oferujemy równie? korzystne warunki ubezpiecze? komunikacyjnych - zni?ki nawet do 20%.

OC Przewo?nika - OC przewo?nika drogowego przeznaczone jest dla przedsi?biorców zawodowo wykonuj?cych zarobkowy transport na terenie kraju (OCPD w ruchu krajowym) lub / i w ruchu mi?dzynarodowym (OCPD w ruchu mi?dzynarodowym). Podmioty te musz? by? uprawnione do odp?atnego przewozu przesy?ek towarowych (licencja), zawieraj? z klientem umow? o przewóz towarów, a potwierdzeniem tego faktu jest dokument przewozowy (krajowy list przewozowy, mi?dzynarodowy list CMR).

Copyright 2013 Gajecki Ubezpieczenia
Polub nas na Facebook!