Porady

Poni?ej odpowiadamy na najcz??ciej zadawane przez naszych klientów pytania. Wi?cej szczegó?owych informacji, oraz ciekawostek znajd? Pa?stwo na naszej stronie na facebooku: https://www.facebook.com/GajeckiRoman

 

Na jaki okres zawiera si? umow? ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych?

Umowa jest zawierana na 12 miesi?cy. Wypowiedzenie takiej umowy wymaga formy pisemnej. Dokument wypowiedzenia nale?y dostarczy? najpó?niej dzie? przed ko?cem obecnego ubezpieczenia. Je?li tego nie zrobisz umowa przed?u?y si? na kolejne 12 miesi?cy.

Wed?ug ustawy, która wesz?a w ?ycie 11 lutego 2012 r. ka?dy zak?ad ubezpiecze? jest zobowi?zany do wys?ania ubezpieczaj?cemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny rok. Informacj? tak? klient powinien otrzyma? nie pó?niej ni? 14 dni przed up?ywem okresu 12 miesi?cy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zosta?a zawarta .Informacja zawiera? b?dzie min. okre?lenie wysoko?ci sk?adki.

 

Czy mo?na zmieni? ubezpieczyciela OC samochodu w trakcie trwania polisy ?

Je?li jest to Twoja pierwszoroczna polisa w tym Zak?adzie Ubezpiecze? to nie. Umowa jest zawierana na 12 miesi?cy i je?li nie chcesz kontynuowa? umowy w obecnym Zak?adzie Ubezpiecze? jeste? zobowi?zany dostarczy? wypowiedzenie umowy na pi?mie najpó?niej dzie? przed ko?cem obecnego ubezpieczenia. Je?li tego nie zrobisz umowa przed?u?y si? na kolejny rok.

Je?li jest to jednak umowa zawarta w trybie kontynuacji, to mo?esz j? wypowiedzie? w dowolnym momencie pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia OC w innej firmie z obowi?zkiem zap?aty za okres faktycznej ochrony ubezpieczeniowej.


Co to jest suma gwarancyjna?

Suma gwarancyjna jest to górna granica odpowiedzialno?ci ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczenia OC.

Za szkody spowodowane w Polsce oraz w pa?stwach poza jej obszarem, ka?dy ubezpieczyciel odpowiada do wysoko?ci sumy gwarancyjnej obowi?zuj?cej na terytorium pa?stwa, w którym mia?o miejsce zdarzenie.

W ostatnich latach wysoko?? minimalnych sum gwarancyjnych uleg?a podwy?szeniu. Zmiany te s? wynikiem dostosowywania polskiego prawa do standardów europejskich. Dla umów zawartych przed 10 grudnia 2009 r. sumy gwarancyjne nie mog?y by? ni?sze ni?:

 • szkody osobowe - 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki s? obj?te ubezpieczeniem bez wzgl?du na liczb? poszkodowanych;

 • szkody w mieniu - 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki s? obj?te ubezpieczeniem bez wzgl?du na liczb? poszkodowanych;

Dla umów zawartych w okresie 11 grudnia 2009 r. - 10 czerwca 2012 r.:

 • szkody osobowe - 2 500 000 euro;

 • szkody w mieniu - 500 000 euro;

Dla umów zawartych od 11 czerwca 2012 r.:

 • szkody osobowe - 5 000 000 euro;

 • szkody w mieniu - 1 000 000 euro.


Kupi?em u?ywane auto z wa?n? polis? OC. Jaki mam czas na decyzj?, czy kontynuuje ubezpieczenie poprzedniego w?a?ciciela?

Po zakupie samochodu mo?esz wypowiedzie? umow? ubezpieczenia OC zbywcy pojazdu w dowolnym momencie trwania tego ubezpieczenia. Je?li zbywca poinformowa? zak?ad ubezpiecze? o sprzeda?y auta umowa ubezpieczenia OC ulega rozwi?zaniu z up?ywem okresu, na który zosta?a zawarta.

W przypadku wypowiedzenia nabywcy umowa ubezpieczenia OC, ulega rozwi?zaniu z dniem jej wypowiedzenia. Wzór wypowiedzenia znajdziesz w zak?adce Do pobrania

Mo?esz te? skontaktowa? si? z ubezpieczycielem i przepisa? ubezpieczenie na siebie, na warunkach danego Towarzystwa Ubezpiecze?.


Czy za dat? wypowiedzenia umowy OC uwa?a si? dat? wys?ania czy dostarczenia listu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego?

Dla wszystkich umów ubezpieczenia od 11.02.2012 r. liczy si? data nadania przesy?ki listowej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Nale?y pamieta?, aby zachowac potwierdzenie wysy?ki. Mo?esz równie? z?o?y? wypowiedzenie u agenta. Wypowiedzenie jest skuteczne wtedy z dat? z?o?enia dokumentu agentowi.

 

Sprzeda?em samochód. Czy musz? informowa? Towarzystwo Ubezpieczeniowe o sprzeda?y pojazdu?

Posiadacz pojazdu mechanicznego, który sprzeda? pojazd, jest zobowi?zany do  powiadomienia na pi?mie zak?adu ubezpiecze? o sprzeda?y pojazdu, oraz o danych nabywcy, na którego przeniesiono prawo w?asno?ci pojazdu w terminie 14 dni od jego sprzeda?y.

Dane nabywcy obejmuj?:

 • imi? i nazwisko

 • adres zamieszkania

 • numer PESEL, o ile zosta? nadany

 • w przypadku firm nazw?, siedzib? i numer REG, NIP

Wzór umowy sprzeda?y znajdziesz w zak?adce Do pobrania.

 

Nie u?ywam auta, co z ubezpieczeniem OC? Czy musz? je wykupi??

Zgodnie z ustaw? ka?dy zarejestrowany pojazd mechaniczny w Polsce musi mie? ubezpieczenie obowi?zkowe OC nawet, je?li pojazd nie jest u?ytkowany.


Co mi grozi za brak wa?nego ubezpieczenia OC samochodu?

Za brak obowi?zkowego ubezpieczenia OC grozi Ci kara nak?adana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Od 1 stycznia 2013 r. kara ta wynosi dla pojazdów mechanicznych:

 • samochodów osobowych 3200 z?,

 • samochodów ci??arowych i autobusów 4800 z?,

 • ci?gników samochodowych 4800 z?,

 • pozosta?ych pojazdów 530 z?.

Op?ata karna za brak OC rolników od 2012 r. wynosi  150 z?. W przypadku braku OC budynków rolniczych 375 z?. Kara jest równie? uzale?niona od okresu pozostawania bez ubezpieczenia. Wysoko?? kar w 2012 r. szczegó?owo podana jest równie? na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Planuj? wybra? si? na urlop samochodem za granic?. W jakich krajach jest wymagane posiadanie zielonej karty?

Zielon? kart? musisz zabra? ze sob?, je?li wybierasz si? na urlop do nast?puj?cych krajów: Albania, Bia?oru?, Bo?nia i Hercegowina, Iran, Izrael, Maroko, Macedonia, Mo?dawia, Serbia, Czarnogóra, Tunezja,Turcja,Ukraina.

Od 1-05-2004 r. wystarczy Ci tylko potwierdzenie zawarcia umowy OC w nast?puj?cych krajach: Austria, Andora, Belgia, Bu?garia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, ?otwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, S?owacja, S?owenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, W?ochy, W?gry. Od 1-01-2012 r. równie? Serbia.

 

Zosta?em poszkodowany w wypadku samochodowym. Kierowca, który go spowodowa? nie chcia? mi poda? numeru polisy i nazwy Towarzystwa Ubezpiecze?. Nie wiem czy ma wykupione ubezpieczenie OC. Jak to mog? sprawdzi??

W przypadku, gdy jeste? poszkodowany w kolizji drogowej a sprawca nie chce okaza? ubezpieczenia OC mo?esz sprawdzi? jego ubezpieczenie na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdzenie jest bezp?atne i odbywa si? online pod podanym linkiem:

https://zapytania.oi.ufg.pl/SASStoredProcess/guest?with=zpp1

 

W jakim terminie ubezpieczyciel jest zobowi?zany wyp?aci? odszkodowanie z ubezpieczenia AC?

Ubezpieczyciel wyp?aca odszkodowanie b?d? informuje o odmowie jego wyp?aty w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Je?eli wyja?nienie wszystkich okoliczno?ci albo wysoko?ci odszkodowania jest w tym terminie niemo?liwe, odszkodowanie powinno zosta? wyp?acone w ci?gu 14 dni od dnia, w którym okoliczno?ci te uda?o si? wyja?ni?.

Jak i kiedy mo?na odzyska? sk?adk? za OC?

Sk?adka OC mo?e zosta? zwrócona w sytuacji, gdy pojazd zostanie wyrejestrowany (przy wywozie z kraju b?d? kasacji). Je?li natomiast kupuj?cy wypowie umow? sprzedaj?cy mo?e uzyska? zwrot sk?adki w terminie 14 dni od dnia z?o?enie wypowiedzenia przez nowonabywc?.

 

Planuj? urlop za granic?. Jakie ubezpieczenie powinienem wykupi??

Podczas pobytu za granic? przyda si? ubezpieczenie, które ochroni Pa?stwa ?ycie i zdrowie.

Standardowo ubezpieczenie takie zawiera kilka ryzyk do wyboru min:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance

 • ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadków

 • ubezpieczenie ochrony prawnej

 • ubezpieczenie baga?u podró?nego,

 • ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej,

 • ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej.

Ubezpieczenie zawierane jest na rzecz osoby podró?uj?cej, na okres pobytu za granic? i ?wiadczone jest 24h/dob?.

Copyright 2013 Gajecki Ubezpieczenia
Polub nas na Facebook!