Przedstawiamy towarzystwa, z którymi wspó?pracujemy od kilku b?d? kilkunastu lat. W naszej ofercie znajduje si? ponad 20 Towarzystw Ubezpieczeniowych. Oto nasi partnerzy...

ERGO HESTIA

Ergo Hestia istnieje od 1991 r jako  polska grupa towarzystw ubezpieczeniowych z siedzib? w Sopocie. To kompleksowa oferta ubezpieczeniowa obejmuj?ca wszystkie obszary ryzyka: samochód, dom/mieszkanie, podró?e, cz?owieka, zdrowie i ?ycie, biznes. Ergo Hestia jest zarazem najwi?ksz? firm? ubezpieczeniow? spo?ród powsta?ych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce.

Posiada ogólnopolsk? sie? przedstawicielstw i oddzia?ów terenowych. Oferuje ubezpieczenia dla przemys?u, ma?ego i ?redniego biznesu oraz dla klientów indywidualnych – zarówno w zakresie ochrony maj?tku, jak i ?ycia. Spó?ka oferuj?ca ubezpieczenia maj?tkowe, Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze? Ergo Hestia SA jest drugim w Polsce ubezpieczycielem pod wzgl?dem wysoko?ci zebranej sk?adki ubezpieczeniowej brutto.

Ergo Hestia zosta?a nagrodzona god?em promocyjnym „Teraz Polska”. Posiada na swoim koncie liczne wyró?nienia, w tym Nagrod? Gospodarcz? Prezydenta RP.

Wi?cej na stronie: www.ergohestia.pl

LIKWIDACJA SZKODY W ERGO HESTII

Zg?oszenia szkody Poszkodowany mo?e dokona? w jeden z wymienionych ni?ej sposobów:

  • drog? telefoniczn? za po?rednictwem infolinii pod czynny ca?? dob? numer 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy),
  • przez internet, loguj?c si? do eKonta ubezpieczeniowego,
  • korespondencyjnie, przesy?aj?c zg?oszenie listem / faxem,
  • przesy?aj?c dokumenty na adres Ergo Hestia S. A. , ul. Hestii  1 81-731 Sopot

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom klientów Ergo Hestia utworzy?a dla klienta szybki i ?atwy sposób zg?oszenia szkody, o czym mowa wy?ej. Poszkodowany loguj?c si? za pomoc? eKonta dokonuje pe?nego zg?oszenia szkody i nie wymaga to dosy?ania dokumentów w formie papierowej. Korzystanie z eKonta stanowi gwarancj? podwy?szonej jako?ci obs?ugi. Po zako?czeniu procesu zg?oszenia Poszkodowany otrzymuje  potwierdzaj?cy je dokument i mo?e  ?ledzi? przebieg likwidacji szkody przez internet.

www.ekonto.ergohestia.pl

 

ALLIANZ

Oferta Grupy Allianz w Polsce obejmuje 180 produktów, w?ród których s? ubezpieczenia maj?tkowe, motoryzacyjne, techniczne i przemys?owe, korporacyjne, indywidualne i grupowe ubezpieczenia na ?ycie, ubezpieczenia zdrowotne dla klientów indywidualnych i firm, fundusz emerytalny, fundusze inwestycyjne oraz pracownicze programy emerytalne.

W roku 1890 Firma Allianz rozpocz??a swoj? dzia?alno??. Po ponad 100 letniej dzia?alno?ci sta?a si? jedn? z najwi?kszych mi?dzynarodowych korporacji ubezpieczeniowo-finansowych. Swój zakres ubezpieczenia obejmuje zarówno ubezpieczenia komunikacyjne, maj?tkowe, ?yciowe, fundusze emerytalne, ubezpieczenia banków, firm i inne. Na polskim rynku spó?ki ubezpieczeniowe Allianz rozpocz??y dzia?alno?? w marcu 1997 r., a ju? w grudniu sprzedawano pierwsze polisy dla klientów indywidualnych. Od pocz?tku strategia zak?ada?a ?cis?? wspó?prac? mi?dzy podmiotami i wykorzystanie efektu synergii, dlatego powsta?a wspólna dla obu spó?ek sie? sprzeda?y, likwidacji szkód. Grupa Allianz Polska nale?y do Allianz SE, jednego z czo?owych ubezpieczycieli na ?wiecie.

wi?cej www.allianz.pl

LIKWIDACJA SZKÓD W ALLIANZ

Poszkodowany mo?e zg?osi? szkod? komunikacyjn? z zakresu OC/AC:

- za po?rednictwem strony   www.allianz.pl –  wype?niaj?c formularz OC i AC

- mo?na zg?osi? szkod? równie? przez telefon 22 567 12 02 (pn-nd 8:00-20:00)

-  przesy?aj?c dokumenty na adres Allianz S.A. ul. Rodziny Hiszpa?skich 1 ,

   02-685 Warszawa

 

MTU

MTU Moje Towarzystwo Ubezpiecze? SA z siedzib? w Sopocie przy ul. Hestii 1  to najm?odszy ubezpieczyciel w Grupie Ergo Hestia. To tak?e drugie, obok STU Ergo Hestia SA, towarzystwo maj?tkowe w tej Grupie. MTU rozpocz??o dzia?alno?? operacyjn? w po?owie 2002 roku, corocznie uzyskuj?c jedn? z  najwy?szych dynamik wzrostu w?ród wszystkich zak?adów ubezpiecze? maj?tkowych na polskim rynku. MTU proponuje tanie i proste produkty ubezpieczeniowe adresowane do Klientów indywidualnych i drobnych przedsi?biorców. Oferowanie produktów z zakresu ubezpieczen komunikacyjnych spowodowa?o, ?e MTU zjaduje si? w pierwszej pi?tce towarzystw ubezpieczeniowych.

wi?cej www.mtu.pl

SYSTEM LIKWIDACJI SZKÓD W MTU

Poszkodowany mo?e zg?osi? szkod? poprzez :

- infolini?  z tel. stacjonarnego 801 107 108, czynn? przez 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu lub 58 555 62 22 z tel. komórkowego

- faxem  58 555 60 22

- emailem szkody@mtu.pl

- ogólnopolsk? sie? likwidatorów mobilnych, którzy przyjad? w uzgodnionym z Klientem terminie na miejsce zdarzenia

- biuro likwidacji szkód, które zapewnia jednakowy w ca?ym kraju, wysoki standard likwidacji i krótki czas trwania tego procesu.

- przes?anie  dokumentów  na adres MTU S.A. ul. Hestii 1 81-731 Sopot

 

COMPENSA

Rok 1990 to moment rozpocz?cia dzia?alno?ci Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.  Spó?ka nale?y do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, wiod?cego ubezpieczyciela w Europie ?rodkowo-Wschodniej. 

Zapewnia kompleksow? obs?ug? Klientów indywidualnych, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw oraz du?ych Klientów korporacyjnych oferuj?c m.in. ubezpieczenia: komunikacyjne, zdrowotne, mieszka?, mienia, podró?y i odpowiedzialno?ci cywilnej. Compensa proponuje elastyczne rozwi?zania, Klient mo?e wybiera? pomi?dzy ubezpieczeniem pojedynczego ryzyka a innowacyjnymi pakietami zapewniaj?cymi kompleksow? ochron? mienia.
wi?cej www.compensa.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Centrum likwidacji szkód towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa S.A. obs?uguje zarówno szkody komunikacyjne, maj?tkowe jak i osobowe. Poszkodowanemu zostanie udzielona pomoc w momencie szkody poprzez:

- kontakt telefoniczny pod numerami 801 12 0000 lub 22 501 61 00

-  stron? internetow?  www.compensa.pl

- przes?anie dokumentów na adres Compensa Towarzystwo Ubezpiecze? S.A. Vienna Insurance Group Centrala 02-342 Warszawa, al. Jerozolimskie 162

 

AVIVA

 

Indywidualne ubezpieczenia na ?ycie Aviva, jako Commercial Union (CU) zacz??a sprzedawa? w roku 1992. Na skutek reformy emerytalnej w porozumieniu z BZ WBK utworzy?a swój otwarty fundusz emerytalny (OFE CU). Polski oddzia? CU i OFE CU by?y przejmowane przez kolejne spó?ki-matki, wraz z globalnymi przekszta?ceniami kapita?owymi, którym podlega?a ca?a grupa, powsta?a w wyniku fuzji CU z innymi brytyjskimi firmami ubezpieczeniowymi. Ogólnie Towarzystwo Ubezpiecze? Aviva funkcjonuje na rynku od ponad 300 lat.

 

Obecnie dzia?alno?? grupy Aviva obejmuje sze?? spó?ek. Zdaniem Grupy Aviva w Polsce obs?uguje ona ponad 3 miliony klientów i zarz?dza aktywami o warto?ci ponad 55 miliardów PLN. Kluczowym obszarem dzia?alno?ci grupy s? nadal indywidualne ubezpieczenia na ?ycie oraz zarz?dzanie OFE. Aviva oferuje równie? grupowe ubezpieczenia na ?ycie, ubezpieczenia maj?tkowe dla klientów indywidualnych i firm, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

wi?cej www.aviva.pl

LIKWIDACJA SZKÓD W AVIVA

W momencie wyst?pienia szkody nale?y:

  • zadzwoni? z miejsca wypadku na numer 0 801 28 28 28 lub z telefonu komórkowego: (+48) 22 563 28 28,
  • przes?a? dokumenty na adres AVIVA S.A. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa
  • poszkodowany szybko uzyska pomocy zgodnej z warunkami ubezpieczenia. Rzeczoznawca Aviva skontaktuje si? z Poszkodowanym, aby w dogodnym  terminie i miejscu dokona? ogl?dzin uszkodzonego samochodu.

 

GOTHEAR

Gothaer Towarzystwo Ubezpiecze? S.A. to firma, która powsta?a z przekszta?cenia Polskiego Towarzystwa Ubezpiecze? - obecnego na polskim rynku od ponad 20 lat. Wspólnie z akcjonariuszem, Gothaer TU przygotowa?o i wdra?a strategi?, która zak?ada zrównowa?ony rozwój Spó?ki na polskim rynku w oparciu o dwa równowa?ne filary: klientów indywidualnych i klientów korporacyjnych. W 2012 r. zosta?y wdro?one m.in. uproszczone, bardziej przyjazne warianty najwa?niejszych produktów detalicznych oraz uruchomiono mo?liwo?? likwidacji szkód i zakupu wybranych produktów online. Gothaer TU SA posiada sie? dystrybucji o ogólnokrajowym zasi?gu. Szeroka oferta ochrony obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, maj?tkowe i osobowe. Grupa Gothaer to jeden z najwi?kszych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech. Towarzystwo obs?uguje obecnie ponad 3,5 miliona klientów.

wi?cej www.gothaer.pl

LIKWIDACJA SZKÓD W GOTHAER

Szkod? mo?na zg?osi?:

- telefonicznie dzwoni?c pod numer 22 469 69 69

- faxem 22 469 69 70

- e-mailem – wysy?aj?c zg?oszenie na adres kontakt@gothaer.pl

- listownie – wysy?aj?c niezb?dne dokumenty na adres Gothaer Towarzystwo Ubezpiecze? S.A.  ul. Wo?oska 22A  02-675 Warszawa

- online – wype?niaj?c internetowy formularz i do??czaj?c scany dokumentów.

Jest to najszybsza i najwygodniejsza ?cie?ka likwidacji i mo?e zdecydowanie przyspieszy? jej proces.

 

GENERALI

Generali zosta?o za?o?one w pierwszej po?owie XIX wieku w Trie?cie, pierwszym prezesem spó?ki by? Johann Christoph. Pierwsze oddzia?y Generali w Polsce zosta?y za?o?one w 6 lat po powstaniu firmy, natomiast w roku 1925 towarzystwo uzyska?o prawo do dzia?alno?ci na terenie ca?ej Polski. Okres mi?dzywojenny to rozwój firmy w naszym kraju, ekspansja zosta?a przerwana przez II wojn? ?wiatow?, a w roku 1948 odebrano wszystkim towarzystwom ubezpieczeniowym (prywatnym i zagranicznym) prawo do dzia?alno?ci w Polsce. W roku 1998 jako Risk Consulting Sp. z o.o. Generali wróci?o do Polski. Od roku 2006 w sk?ad Grupy Generali Polska wchodz?: Generali Towarzystwo Ubezpiecze? S.A., Generali ?ycie Towarzystwo Ubezpiecze? S.A., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Generali Finance Sp z o.o. oraz Generali AutoProgram Sp z o.o.

Generali chce by? jedn? z wiod?cych grup ubezpieczeniowych w Polsce, swoj? ofert? kieruje zarówno do osób indywidualnych oraz korporacyjnych.

wi?cej www.generali.pl

LIKWIDACJA SZKÓD W GENERALI

Zg?oszenie szkody komunikacyjnej, maj?tkowej i innych poszkodowany mo?e dokona?:

- dzwoni?c pod numer 801-343-343 lub (22) 543-05-43 od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8-18

- za po?rednictwem e-mail: info_szkody@generali.pl

- przesy?aj?c dokumenty na adres GENERALI S.A. ul. Post?pu 15B 02-676 Warszawa

 

HDI ASEKURACJA

HDI ASEKURACJA obecna jest w Polsce od ponad 10 lat jako HDI. Jako marka ma ponad 100 letni? tradycj? na ?wiecie. Obecnie to znak towarowy pod którym spó?ka TUiR "WARTA” S.A. oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych oraz ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.

Pozycj? wicelidera  na rynku ubezpiecze? maj?tkowych HDI uzyska?o 28 grudnia 2012 roku, kiedy to dosz?o do po??czenia dwóch spó?ek HDI Asekuracja S.A. oraz TUiR „WARTA” S.A w jedno mocne towarzystwo ubezpieczeniowe.  Dzi?ki szerokiej ofercie i rozleg?ej sieci sprzeda?y HDI jest  ubezpieczycielem dla ka?dego Polaka. Za cel stawia sobie  zapewnienie klientom najwy?szej jako?ci oferty, przyjaznej obs?ugi i dost?pno?ci do us?ug.

 

wi?cej www.hdi-asekuracja.pl

LIKWIDACJA SZKODY  W HDI

Poszkodowany mo?e zg?osi? szkod?:

- telefonicznie pod numerami:+48 22 44 99 999 lub  801 801 181

 Infolinia czynna od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 06:00 - 22:00
oraz w soboty w godzinach 08:00 - 16:00

-  wysy?aj?c wymagane dokumenty na adres  Towarzystwo Ubezpiecze? i Reasekuracji WARTA S.A. Ul. Chmielna 85/87  00-805 Warszawa

 

INTERRISK

W 1993 roku Interrisk  jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA otrzyma?a pozwolenie na dzia?alno?? ubezpieczeniow?. W 2006 roku firma zosta?a do??czona do austriackiej Grupy Vienna Insurance (VIG), jednej z najwi?kszych europejskich grup ubezpieczeniowych. W Polsce spó?ka pod dzisiejsz? nazw?, czyli InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, istnieje od lutego 2008 roku.

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group swoje produkty ubezpieczeniowe kieruje m.in. do osób i gospodarstw domowych, firm z sektora M?P, korporacji, banków, szkó?, uczelni czy jednostek samorz?dowych. Posiada ponad 50 jednostek terenowych, a w ofercie przesz?o 150 produktów ubezpieczeniowych. 31 lipca 2013 roku dosz?o do fuzji dwóch spó?ek w ramach Vienna Insurance Group: InterRisk oraz Polskiego Zwi?zku Motorowego (PZM). Wynikiem po??czenia jest nowa marka - InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze? Vienna Insurance Group, zajmuj?ca si? dystrybucj? produktów ubezpieczeniowych w ca?ej Polsce.

wiecej  www.interrisk.pl  

LIKWIDACJA SZKÓD W INTERRISK

Je?eli Poszkodowany chce  zg?osi? zdarzenie obj?te ubezpieczeniem (tak?e z opcj? Assistance) musi skontaktowa? si? z  Call Center pod numerem telefonu:

- 22 212 20 12

 Linia telefoniczna 22 212 20 12 jest czynna przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7.30 – 22.00. Poza tymi godzinami zg?oszenia Klientów s? nagrywane przez system i, o ile Klient pozostawi swoje dane kontaktowe - pracownik infolinii skontaktuje si? z Nim w dniu nast?pnym w celu sfinalizowania zg?oszenia.

- wymagane dokumenty Poszkodowany mo?e równie? wys?a? na adres:

Interrisk S.A. ul .Domaniewska 37  02-672 Warszawa

 

LINK4

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Link 4 dzia?a  na polskim rynku od stycznia 2003 roku. Na pocz?tku swojej dzia?alno?ci w swojej ofercie by?y  jedynie podstawowe ubezpieczenia samochodu, obecnie obejmuje ona równie?: ubezpieczenia mieszkania i podró?y.

Od 15 czerwca 2009 r. Link 4 jest  cz??ci? wiod?cego ubezpieczyciela RSA, który dzia?a w 130 krajach na ca?ym ?wiecie. Pocz?tki grupy RSA si?gaj? 1710 roku, kiedy w Wielkiej Brytanii powsta?a jedna z pierwszych firm oferuj?cych ubezpieczenia osobom prywatnym – The Sun. W toku dalszych przekszta?ce? w roku 1996 zmieni?a si? ona w Royal & Sun Alliance, a od roku 2008 dzia?a pod mark? RSA.

LIKWIDACJA SZKÓD  W LINK 4

W razie st?uczki Poszkodowany musi zg?osi? szkod? niezw?ocznie najlepiej z miejsca zdarzenia lub w ci?gu kolejnych 24 godzin. Poszkodowany ma do dyspozycji:

Infolini? pod numerem  (22) 444 44 44 ( Nale?y poda? imi?, nazwisko i numer rejestracyjny pojazdu. Konsultant zarejestruje szkod? i doradzi optymaln? ?cie?k? likwidacji, a tak?e ustali, czy potrzebna b?dzie pomoc, która powinna  dotrze? w ci?gu 30 minut od zdarzenia.

Wysy?aj?c dokumenty na adres LINK 4 Towarzystwo Ubezpiecze? S.A. ul. Post?pu 15  02-676 Warszawa

    

PROAMA

Proama wyró?nia si? na rynku tym, ?e proponuje klientom Osobistego Doradc? oraz zni?k? bonus-malus w wysoko?ci 70% dla bezpiecznych i bezszkodowych kierowców. Produkty ubezpieczyciela dost?pne s? poprzez Internet, telefon i u agentów. Proama oferuje ubezpieczenia OC i AC, obudowane w wachlarz produktów dodatkowych, takich jak: Super Assistance, NNW Komunikacyjne, NNW Domowe, Ochrona Prawna, czy Ubezpieczenie od Utraty Pracy. Proama to najszybciej rozwijaj?ca si? firma ubezpieczeniowa w Polsce.

wi?cej www.proama.pl

LIKWIDACJA SZKÓD W PROAMA

Poszkodowany w momencie szkody powinien zadzwoni?  na infolini? pod numerem telefonu:

- 815 815 815 ( Dzia? Likwidacji Szkód Ogólnopolskiego Oddzia?u Obs?ugi Klienta).Proces likwidacji szkody w Proama sk?ada si? z 3 etapów:

- wys?a?  dokumenty w formie papierowej na adres  Ogólnopolski Oddzia? Obs?ugi Klienta Proama ul. Zana 32A  20-601 Lublin lub faxem  815 815 810  lub na adres email szkody@proama.pl

 

T.U.W. "TUW"

Towarzystwo Ubezpiecze? Wzajemnych „TUW” dzia?a na rynku ubezpieczeniowym od 1992r. W tym roku zosta?a wystawiona pierwsza polisa. Wspó?twórcami TUW TUW byli Fundacja Akcji Demokratycznej, Fundacja Pomocy Spo?ecznej SOS , Fundacja Inicjatyw Spo?eczno- Gospodarczych, Spo?eczna Fundacja Solidarno??, a tak?e Euresa zachodnio - europejski holding towarzystw ubezpieczeniowych. Podstawowym celem Towarzystwa jest zapewnienie pe?nej i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej dla Naszych Cz?onków którzy tworz? Towarzystwo. Cz?onkostwo w Towarzystwie uzyskuje si? z chwil? z?o?enia deklaracji cz?onkowskiej, wp?acenia wpisowego, wykupienia udzia?ów, zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia i op?acenia sk?adki cz?onkowskiej.

wi?cej www.tuw.pl

LIKWIDACJA SZKÓD W TUW TUW

Poszkodowany zg?asza szkod?:

- bezpo?rednio w placówkach  (poniedzia?ek  -  pi?tek  w godz.  8.00-16.00)

- przez infolini? w godz. 8:00 - 18:00 pod nr tel. 801 001 003 lub 22 547 98 56

- wysy?aj?c dokumenty na Central? Towarzystwo Ubezpiecze? Wzajemnych "TUW" ul. H. Raabego 13  02-793 Warszawa

- za po?rednictwem e-maila tuw@tuw.pl

 

WARTA

Towarzystwo Ubezpiecze? i Reasekuracji WARTA S.A. Towarzystwo Ubezpiecze? i Reasekuracji WARTA S.A. dzia?a na polskim rynku od 1920 roku. Towarzystwo zosta?o za?o?one przez Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe, Krajowe Ubezpieczenie na ?ycie, Pozna?ski Bank Ziemian oraz Zwi?zek Producentów Rolnych. Jest jedn? z najwi?kszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Bardzo bogata oferta ubezpiecze?, w tym m.in. komunikacyjnych, maj?tkowych i osobowych, obejmuj?ca ponad 120 produktów ubezpieczeniowych, zapewnia szerok? ochron? zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. Dzi?ki licznym opcjom i wariantom, ka?dy klient mo?e sam okre?li? warunki i przedmiot ubezpieczenia, skomponowa? produkt na miar? w?asnych potrzeb. WARTA proponuje ubezpieczenia w zakresie OC/AC, ale tak?e szerokie ubezpieczenia domów i mieszka?, ubezpieczenia firm, podró?y, zdrowia i wiele innych.

wi?cej www.warta.pl

ZG?OSZENIE SZKÓD W WARCIE

Poszkodowany w momencie szkody ma do dyspozycji dwa numery telefonów. 

- 801 311 311 z tel. stacjonarnego

- 601 311 311 z tel. komórkowego

Zg?oszenie szkody mo?na dokona? równie? za po?rednictwem strony www.warta.pl lub przesy?aj?c dokumenty bezpo?rednio do towarzystwa ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa.

 

AXA DIRECT

AXA DIRECT jest jednym w kilku dzia?aj?cych w Polsce towarzystw proponuj?cym kierowcom ubezpieczenia typu direct, czyli poprzez internet czy telefon. W Polsce rozpocz??a dzia?alno?? pod koniec 2006 r. od oferty ubezpiecze? komunikacyjnych dla osób fizycznych. Firma dzia?a w formie oddzia?u o nazwie Avanssur S.A. i pos?uguje si? mark? AXA DIRECT. W latach 70. funkcjonowa?a nazwa Ancienne Mutuel, firma z której potem powsta?a AXA. Dat? prze?omow? w historii ubezpieczyciela jest po??czenie firmy-poprzedniczki AXA z paryskim ubezpieczycielem Union des assurances de Paris, które nast?pi?o w 1996 r.

AXA dzia?a we wszystkich dzia?ach ubezpiecze?, uwzgl?dniaj?c ubezpieczenia na ?ycie, chorobowe, maj?tkowe, komunikacyjne itd. Prowadzi tak?e doradztwo inwestycyjne - AXA Investment Managers. Centrala spó?ki znajduje si? w dzielnicy La Défense w Pary?u.

wi?cej www.axadirect.pl

LIKWIDACJA SZKÓD W AXA

Poszkodowany zg?asza szkod? za po?rednictwem:

- infolinii pod numerem 22 599 9522

- przesy?aj?c dokumenty na nr faxu 22 599 9595 lub bezpo?rednio na Central? AXA DIRECT  ul. Ch?odna 51  00-867 Warszawa

- e-mailem na:  szkody@axadirect.pl

 

LIBERTY DIRECT

Liberty Direct funkcjonuje od 1912 roku. Swoj? dzia?alno?? rozpoczyna?o od Stanów zjednoczonych. Jako, ?e nale?y ona do mi?dzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Liberty Mutual, ?wiadczy us?ugi w 24 krajach Ameryki, Europy oraz Azji. Jest to jedna z najwi?kszych firm oferuj?cych polisy poprzez telefon jak i Internet. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu uruchomienie dzia?alno?ci w Polsce wymaga?o jedynie minimum formalno?ci i od razu mo?na by?o wykorzystywa? do?wiadczenia sprawdzone ju? w Hiszpanii.

G?ówn? ofert? jest pe?na gama produktów ubezpieczeniowych dla wszystkich klientów. Do Polski marka Liberty Direct przyby?a w 2007 roku poprzez hiszpa?sk? spó?k? z grupy Liberty Mutual. Liberty Direct w Polsce oferuje pe?en zakres us?ug ubezpieczeniowych dotycz?cych pojazdów drogowych, pocz?wszy od OC po dodatkowe Assistance umo?liwiaj?ce du?o sprawniejsze dzia?ania po wypadku drogowym czy te? awarii w trasie.

 wi?cej www.libertydirect.pl

LIKWIDACJA SZKÓD W LIBERTY DIRECT

Szkod? mo?na zg?osi?:

 - telefonicznie pod numerem (22) 589 95 21 od poniedzia?ku do pi?tku 8:00-19:00 oraz w soboty 9:00-17:00

- za po?rednictwem e-maila na adres szkody@libertydirect.pl

- pisemnie na adres siedziby Liberty Direct, ul. ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa

- faksem na numer (+48) 22 589 97 97

 

UNIQA

Towarzystwo UNIQA S.A. dzia?a od roku 1990 w Polsce. Pocz?tkowo spó?ka funkcjonowa?a jako ZUiR POLONIA-?ycie SA. W 2001 roku wi?kszo?ciowym akcjonariuszem POLONII zosta? koncern UNIQA Group Austria. W nast?pstwie zmian w?asno?ciowych spó?ka zmieni?a w 2003 r. nazw? na UNIQA Towarzystwo Ubezpiecze? na ?ycie SA i wraz z UNIQA TU S.A. tworzy Grup? Ubezpieczeniow? UNIQA w Polsce. Oferta UNIQA TU S.A. jest skierowana do klientów indywidualnych oraz do podmiotów gospodarczych i instytucji. Oferuje kierowcom ubezpieczenia w zakresie OC/AC, firmowe, zdrowotne, na ?ycie, ubezpieczenia domów i mieszka?.

wi?cej www.uniqa.pl

LIKWIDACJA SZKÓD W UNIQA

W przypadku szkody nale?y zadzwoni?  do Centrum Pomocy Grupy UNIQA pod numerem telefonu 801 597 597 lub 42 66 66 500 (numer dla tel. kom.) Serwis przyjmowania zg?osze? szkód czynny jest od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8.00 - 19.00. Po godz. 19.00 istnieje mo?liwo?? pozostawienia wiadomo?ci na poczcie g?osowej.

W celu zg?oszenia szkody nale?y skontaktowa?  si? z Centrum Pomocy b?d? zg?osi? szkod? przez Internet i wype?ni? formularz Elektroniczne Zg?oszenie Szkody.

 

PZU

Historia PZU si?ga lat dwudziestych XX wieku, kiedy  zosta?a powo?ana Polska Dyrekcja Ubezpiecze? Wzajemnych, pierwsza ogólnopolska instytucja ubezpieczeniowa zapewniaj?ca pe?ny pakiet ubezpiecze?, nast?pnie przekszta?cona w Powszechny Zak?ad Ubezpiecze? Wzajemnych. W wyniku transformacji ustrojowej po roku 1989, Pa?stwowy Zak?ad Ubezpiecze? zosta? przekszta?cony w jednoosobow? spó?k? akcyjn? Skarbu Pa?stwa.
W grudniu 1991 roku zosta?a równie? zawi?zana spó?ka akcyjna PZU ?ycie, na któr? PZU przenios?o portfel umów ubezpiecze? na ?ycie. W zwi?zku z reform? systemu ubezpiecze? emerytalnych w RP, w 1998 roku PZU ?ycie zawi?za?o spó?k? akcyjn? PTE PZU zarz?dzaj?c? OFE PZU. W 2002 roku Grupa PZU rozpocz??a dzia?alno?? na litewskim rynku ubezpieczeniowym, a w 2005 roku na rynku ukrai?skim. Powszechny Zak?ad Ubezpiecze? Spó?ka Akcyjna jest macierzyst? firm? wszystkich podmiotów wchodz?cych w sk?ad Grupy Kapita?owej PZU. PZU SA dzia?a w sektorze ubezpiecze? maj?tkowych oraz osobowych i jest najstarsz?, najbardziej do?wiadczon?, a zarazem najwi?ksz? firm? ubezpieczeniow?, zarówno pod wzgl?dem wielko?ci obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz wspó?pracuj?cych agentów.

wiecej www.pzu.pl

LIKWIDACJA SZKÓD W PZU

Zg?oszenie szkody lub roszczenie mo?na dokona?:

- on line

- telefonicznie lub za po?rednictwem Infolinii PZU pod numerem telefonu 801 102 102 lub 22 566 55 55

- osobi?cie w najbli?szej placówce

- na pi?mie wysy?aj?c dokumenty na adres PZU S.A. al. Jana Paw?a II 24, 00-133, Warszawa

 

MACIF

Za?o?ycielem MACIF ?ycie TUW jest Grupa MACIF, jeden z najbardziej licz?cych si? na europejskim rynku ubezpieczycieli. Grupa powsta?a jako alternatywa dla oferty komercyjnych zak?adów ubezpiecze?. Pomys? na jej stworzenie narodzi? si? we we Francji w 1960 r., z inicjatywy przedsi?biorców bran?y handlowej i przemys?owej. W pierwszych latach dzia?alno?ci Cz?onkami Towarzystwa byli sami przedsi?biorcy, nast?pnie pracownicy ich zak?adów pracy. Dzi? we Francji MACIF jest najwi?kszym Towarzystwem Ubezpiecze? Wzajemnych. Szeroka gama oferowanych produktów obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, nieruchomo?ci, wypoczynek, ubezpieczenia zdrowotne. Grupa oferuje swoim Cz?onkom, w ramach produktów zatwierdzonych przez organizacje konsumenckie i regularnie wyró?nianych przez specjalistów, mo?liwo?? bezpiecznego oszcz?dzania, zarz?dzaj?c aktywami, których suma przekroczy?a 11 miliardów euro. W zakresie ubezpiecze? ?yciowych, Grupa MACIF proponuje rozwi?zania zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla przedsi?biorstw i stowarzysze?.

MACIF ?ycie TUW jest jedynym w Polsce, otwartym dla wszystkich, Towarzystwem Ubezpiecze? Wzajemnych oferuj?cym ubezpieczenia na ?ycie.
Nadrz?dnym celem, jaki stawia przed sob? MACIF ?ycie TUW jest realizacja potrzeb i oczekiwa? Klientów: zarówno osób indywidualnych, jak i pracowników przedsi?biorstw, instytucji, czy Klientów Banku, w dziedzinie ubezpiecze? na ?ycie.
MACIF ?ycie TUW to rozwi?zania proste, przejrzyste, elastyczne, przy najkorzystniejszej cenie i nienagannej jako?ci obs?ugi.

wi?cej www.macif.com.pl

Klient mo?e kontaktowa? si? z firm? wysy?aj?c dokumenty na central? na adres MACIF ?ycie Towarzystwo Ubezpiecze? Wzajemnych ul. Bema 89, 01-233  Warszawa lub telefonicznie  22 535 02 00, faks: 22 535 02 01, lub e-mailem  macif@macif.com.pl.

 

POLISA ?YCIE

Polisa ?ycie to szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej z oszcz?dzaniem w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapita?owych. W  ofercie znajduj? si? kompleksowe programy ubezpieczeniowe dla Klientów indywidualnych i grupowych, a tak?e dla Klientów biznesowych: w?a?cicieli i pracowników ma?ych i ?rednich firm oraz osób zatrudnionych w du?ych przedsi?biorstwach i korporacjach.  Towarzystwo oferuje nowoczesne produkty ubezpieczeniowe zapewniaj?c indywidualne podej?cie do potrzeb Klientów i profesjonalna obs?ug?. Dla klienta  indywidualnego Polisa ?ycie przedstawia pe?n? ofert? rozwi?za? ochronnych i inwestycyjnych na ?ycie w zakresie:  ochrony ?ycia i zdrowia, zabezpieczenia przysz?o?ci finansowej, zabezpieczenia dzieci, a tak?e oszcz?dzania w ubezpieczeniowych funduszach kapita?owych.

Polisa ?ycie to  nowoczesne rozwi?zania  dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, które s? tworzone z my?l? o nowych perspektywach ?ycia. Ubezpieczenie „ MONO  Plus”  idealnie odpowiada na potrzeby rynku   ??cz?c w sobie walory oszcz?dno?ciowe  jak równie? ochronne. Ubezpieczenie w unikatowy  sposób pe?ni funkcj? nowoczesnego zabezpieczenia d?ugoterminowych zobowi?za? finansowych. Terminowe Ubezpieczenie na ?ycie i od Nast?pstw Nieszcz??liwych Wypadków „Bezpieczni Razem” jest indywidualnym pakietem ochronnym, który w sposób kompleksowy zapewnia  ochron? ?ycia i zdrowia osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie  ma charakter terminowy, tzn. zawierane jest  na czas okre?lony, nie krótszy ni?  1 rok, i nie d?u?szy ni? do ko?ca roku polisowego,  w którym Ubezpieczony uko?czy 65 lat. Zabezpiecza wysokie ?wiadczenia przy atrakcyjnej cenie polisy. Ubezpieczenie na ?ycie „POLISA DLA CIEBIE” jest ubezpieczeniem indywidualnym i przeznaczone jest dla wszystkich osób pragn?cych zabezpieczy? swoich bliskich, bez wzgl?du na wiek i stan zdrowia osoby ubezpieczonej. Do ubezpieczenia mog? przyst?powa? osoby pe?noletnie, posiadaj?ce pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i które nie uko?czy?y 86 roku ?ycia. Nie wymagamy w momencie przyst?powania ankiety medycznej ani dokonywania dodatkowych bada? lekarskich. Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony Ubezpieczonemu na wypadek ?mierci, a tak?e, zagwarantowanie najbli?szym Ubezpieczonego materialnego wsparcia w przypadku jego zgonu. „Bezpieczny na Drodze’’ to Terminowe Ubezpieczenie na ?ycie i od Nast?pstw  Wypadków  Komunikacyjnych jest uniwersalnym produktem ochronnym skierowanym do wszystkich , którzy chc? zapewni? ochron? ?ycia i zdrowia sobie i swoim najbli?szym. Jest innowacyjnym i najbardziej konkurencyjnym ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym zwi?zanym z wypadkami komunikacyjnymi.
Ubezpieczenie na ?ycie „Bezpieczny na Drodze” ma charakter terminowy, tzn. zawierane jest  na czas okre?lony, nie krótszy ni? 1 rok, i nie d?u?szy ni? do ko?ca roku polisowego,  w którym Ubezpieczony uko?czy 65 lat. Ubezpieczenie kredytobiorców lub leasingobiorców to jeden z najbardziej konkurencyjnych produktów indywidualnych na  naszym rynku. To atrakcyjna ochrona ubezpieczeniowa i  gwarancja bezpiecze?stwo finansowe. Ubezpieczenie jest doskona?ym zabezpieczeniem d?ugoterminowych zobowi?za? finansowych dla osób bior?cych kredyt lub leasing. Ubezpieczenie nie wyd?u?a okresu oczekiwania na przyznanie kredytu lub leasingu.

Pod nr telefonu +48 22 501 68 88  mo?esz otrzyma? informacj? i pomoc. Jeste?my do Twojej dyspozycji od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 8.00 -16.00. Fax: +48 22 501 68 77 lub za po?rednictwem stron internetowych: Ubezpieczenia grupowe grupowe@polisa-zycie.pl, Ubezpieczenia indywidualne indywidualne@polisa-zycie.pl, Obs?uga ?wiadcze? swiadczenia@polisa-zycie.pl, Serwis internetowy e-marketing@polisa-zycie.pl

Dokumenty mo?na wysy?a? równie? na  adres POLISA ?YCIE Towarzystwo Ubezpiecze? Spó?ka Akcyjna Vienna Insurance Group
adres: Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

 

Druki do pobrania

Aby u?atwi? naszym klientom dost?p do najbardziej potrzebnych dokumentów zwi?zanych z ubezpieczeniami przygotowali?my kilka ich wzorów. Dokumenty s? dost?pne w dogodnej dla Was formie i proste w wype?nieniu. Je?eli który? z dokumentów sprawi?by trudno?? lub by? niezrozumia?y prosimy o kontakt z naszym biurem. Szybko i sprawnie zostanie udzielona Ci pomoc. Druki mo?na pobra? w zak?adce Do pobrania.

 

 
Copyright 2013 Gajecki Ubezpieczenia
Polub nas na Facebook!