Europejska Karta M?odzie?owa EURO26 – mniejsze koszty, wi?cej rado?ci.

Europejska Karta M?odzie?owa EURO26 obni?a koszty przygód i poznawania nowych ludzi ju? od 1987 roku. Obecnie nasza Karta honorowana jest a? w 38 krajach, w ka?dym oferuj?c tysi?ce zni?ek.

Bardzo ch?tnie wykorzystywana przy krajowych b?d? zagranicznych podró?ach, posiada szerok? ofert? ubezpiecze? standardowych i dodatkowych, które zapewniaj? kompleksow? i atrakcyjnie wycenion? ochron? w ka?dej sytuacji.

 

 

 

 

                       

 

Podstawowe EURO26 Fakty:

  • limit wieku to 5-30 lat – «26» zosta?o tylko w nazwie
  • nie musisz by? studentem
  • ponad 6 000 zni?ek w Polsce i 80 000 w Europie
  • Karta op?acana jest raz na rok (ju? od 50 z? za Kart? z ubezpieczeniem)
  • ubezpieczenia mo?esz dok?ada? równie? pó?niej, gdy tylko b?d? Ci potrzebne (np. wyjazd sportowy)
  • ... i najwa?niejsze – Karta to naprawd? ?wietna rzecz!

Nie da si? zapami?ta? tysi?cy rabatów, ale bardzo przyjemnie jest móc je wykorzystywa?. Gdy raz staniesz si? w?a?cicielem Karty, szybko przyzwyczaisz si? do tego, jak wiele us?ug mo?esz rozliczy? ze zni?k?. Stale rozszerzamy ofert? dodatkowych zni?ek i programów partnerskich.

Wybierz opcje swojej Karty!

Ponad 90% Kart to wersje zawieraj?ce pakiet ubezpiecze?. Dzi?ki popularno?ci Karty mo?emy zaoferowa? doskona?e warunki ubezpieczenia za równie doskona?? cen? — co doceniaj? m?odzi ludzie z ca?ej Europy. Obecnie mamy a? 4 podstawowe pakiety ubezpieczenia dzi?ki czemu mo?esz dopasowa? Kart? do Swoich potrzeb:

  • PolskaNNW 20 000 z?, OC 80 000 z?
  • Polska SportNNW 15 000 z?, OC 80 000 z?, OC Sport 10 000 z?
  • WorldKL 60 000 € , NNW 5 000 € , OC 20 000 €,  
  • SportKL 60 000 €, NNW 5 000 € , OC 20 000 z?, OC Sport 5 000 €

Mo?esz dokupywa? dodatkowe polisy (np. na podró? czy ochron? mieszkania) nie tylko dla siebie, ale i dla rodziny lub osób towarzysz?cych. To naprawd? najlepsza rzecz, któr? mo?esz zabra? ze sob? w drog?.

Karta EURO26 to prawdziwy paszport do europejskich przygód. Dowiedz si? wi?cej o jej zaletach i poznaj nas bli?ej.

Copyright 2013 Gajecki Ubezpieczenia
Polub nas na Facebook!