Aktualno?ci

Po??czenie HDI Asekuracja i TuiR WARTA

28 grudnia 2012 r. swoje si?y oficjalnie po??czy?y: HDI Asekuracja TU S.A. oraz TUiR Warta S.A. Klienci powsta?ego towarzystwa wci?? mog? jednak kupowa? polisy obu marek.  Dzi?ki fuzji, Warta zajmie pozycj? wicelidera na polskim rynku ubezpiecze? maj?tkowych

Klienci HDI i Warty nie odczuj? dokonanych zmian, gdy? nadal b?d? mogli zakupi? np. ubezpieczenia komunikacyjne tej samej marki. Polisy indywidualne, w tym OC czy Autocasco, sprzedawane b?d? zarówno jako HDI, jak i Warta, natomiast ubezpieczenia korporacyjne tylko pod znakiem towarowym Warty – jednego z najwi?kszych towarzystw w Polsce. 

Wszystkie posiadane umowy ubezpieczenia w HDI Asekuracja s? nadal wa?ne i wci?? gwarantuj? ochron?. Ponadto, klienci b?d? mogli zawrze? umowy na kolejny rok u tego samego agenta oraz w tej samej placówce. Wszystkie placówki agencyjne, polisy ubezpieczeniowe oraz materia?y reklamowe nadal b?d? oznakowane logotypami obu marek. Zachowane zostan? równie? odr?bne strony internetowe po??czonych firm. Wspólne b?d? za to takie obszary jak: likwidacja szkód, obs?uga klienta korporacyjnego czy administracja.

2013-10-18

Doceniamy m?odych kierowcw...

W naszej ofercie posiadamy ju? ubezpieczenie stworzone z my?l? o niedo?wiadczonych kierowcach. You Can Drive, bo tak nazywa si? produkt, to na dzie? dzisiejszy najlepsze na rynku rozwi?zanie dla klientów poni?ej 30 roku ?ycia.

To unikalna i kompleksow? oferta, która zapewni Ci ochron? w ramach ubezpieczenia OC, AC, Assistance oraz NNW.

Popro? nas o kalkulacj? sk?adki, a sam przekonasz si? ile mo?esz zaoszcz?dzi?.

2013-10-18

Kary za brak OC coraz trudniej unikn??. A UFG dalej uszczelnia system...

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wys?a? w ubieg?ym roku 40,1 tys. wezwa? o okazanie wa?nego OC komunikacyjnego lub zap?acenie kary za jego brak. To o 40 proc. wi?cej ni? w 2011 r., kiedy wys?ano 28,7 tys. monitów. - Ponad jedna czwarta wykrytych w ubieg?ym roku spraw by?a efektem w?asnych ustale? Funduszu - mówi Aleksandra Bia?y, rzecznik prasowy UFG.To m.in. efekt dzia?ania uruchomionego w ko?cu 2011 r. "wirtualnego policjanta" - opartego na komputerowych programach systemu do wykrywania przerw w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. System informatyczny ustala przerwy na podstawie informacji z bazy polis komunikacyjnych, któr? prowadzi UFG. 

I wszystko wskazuje na to, ?e w tym roku wezwa? b?dzie jeszcze wi?cej. Bo UFG testuje ju? kolejne programy informatyczne do wykrywania pojazdów bez wa?nego OC, które jeszcze bardziej zwi?ksz? skuteczno?? wyszukiwania kierowców uchylaj?cych si? od zap?aty OC. Pilota?owe programy porównuj? np. dat? pierwszej rejestracji pojazdu, figuruj?c? w bazie CEPIK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców), z dat? wykupu OC.

Je?eli oka?e si?, ?e ubezpieczenie zosta?o wykupione po dacie rejestracji pojazdu, w?a?ciciel b?dzie wzywany do zap?acenia kary - informuje BFG.

A kara podstawowa za brak OC to obecnie 3,2 tys. z?. UFG przypomina, ?e zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami pojazdy bez wa?nej polisy komunikacyjnej OC nie maj? prawa je?dzi? po drogach. Polis? OC trzeba wykupi? nawet wtedy, kiedy pojazd stoi unieruchomiony w gara?u. Nie pomo?e t?umaczenie, ?e w?a?ciciel nie je?dzi, ?e pojazd jest niesprawny, nie ma wa?nych bada? technicznych. - Je?eli pojazd jest zarejestrowany, to w?a?ciciel zobowi?zany jest do uiszczenia ubezpieczenia OC - podkre?la Aleksandra Bia?y. 

??cznie z kar za brak OC UFG zebra? w ubieg?ym roku ok. 15 mln z?, podczas gdy w 2011 r. - 13,8 mln z?. 

?ród?o: http://www.polskatimes.pl

2013-10-18

70% zni?ki w Oc i AC....u nas to mo?liwe.....

Naszym bezszkodowym klientom pragniemy zaoferowa? ubezpieczenie Proama, dzi?ki któremu otrzymacie Pa?stwo a? 70% zni?ki zarówno w Oc, jak i AC. Proama jest jedn? z najm?odszych i najszybciej rozwijaj?cych si? firm ubezpieczeniowych w Polsce. Z dniem 1 stycznia 2013 roku oficjalnie sta?a si? cz??ci? Generali PPF Holding,

którego historia si?ga 1831 roku. Proama oferuje ubezpieczenia OC i AC, obudowane w wachlarz produktów dodatkowych, takich jak: Super Assistance, NNW Komunikacyjne, NNW Domowe, Ochrona Prawna, czy Ubezpieczenie od Utraty Pracy. Od 2013 roku Proama oferuje tak?e ubezpieczenia domów i mieszka?.

Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ami oferty w naszej placówce.

2013-10-18

Od pa?dziernika w naszej ofercie ubezpieczenia PZU

Pragniemy poinformowa?, ?e wraz z ci?g?ym rozwojem rynku ubezpiecze?, postanowili?my poszerzy? nasz? ofert? o kolejn? firm?.

Ju? wkrótce b?d? mogli Pa?stwo zapozna? si? w naszym biurze z aktualn? ofert? PZU- jednej z najwi?kszych instytucji finansowych w Polsce, a tak?e Europie ?rodkowo-Wschodniej. Tradycje PZU si?gaj? 1803 roku, kiedy powsta?o pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksow? ochron? ubezpieczeniow? we wszystkich najwa?niejszych dziedzinach ?ycia prywatnego, publicznego i gospodarczego.

Grupa PZU oferuje swym klientom najszersz? gam? produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej dzia?alno?ci ubezpieczeniowej, obejmuj?cej ubezpieczenia maj?tkowe, ubezpieczenia na ?ycie oraz pozosta?e ubezpieczenia osobowe.

O szczegó?ow? ofert? mo?esz zapyta? ju? wkrótce.

2013-10-18

Copyright 2013 Gajecki Ubezpieczenia
Polub nas na Facebook!